Общо събрание на 28.04.2013г

indsendt 14. apr. 2013 12.21 af Bulgarsk Skoleforening
На 28.04.2013г. (неделя) от 10.45 до 11.45 часа ще се проведе Общо събрание на дружеството. На членовете е изпратена покана за участие (по имейл) 


Дневният ред, съгласно устава, ще бъде:

1. Избор на председател на заседанието, протоколчик и преброители при
гласуването
2. Представяне от Управителния съвет на дейностите на дружеството през
изминалата година
3. Одобряване на годишния финансов отчет
4. Предложение на Управителния съвет за план за действие и бюджет за
2013г. 5. Определяне на членски внос
6. Обсъждане на получени предложения от членовете
7. Избор на Управител, касиер и 3-4 членове на Управителния съвет и 1
член по заместване (*резервен)
8. Избор на одитор
9.Евентуално други предложения
Comments