Решения‎ > ‎

Решения на Общото събрание, проведено на 28.04.2012г.

indsendt 7. maj 2012 02.28 af Bulgarsk Skoleforening   [ opdateret 7. maj 2012 02.31 ]
Общото събрание :


1. Изслуша отчета на УС за дейността на дружеството през 2011г.

2. Одобри годишния финансов отчет, представен от касиера и одитора.

3. Взе решение за откриване на процедура за промяна на устава на дружеството. Съгласно устава, промените трябва да бъдат одобрени на две последователни общи събрания, второто от които трябва да се проведе не по-рано от 4 и не по-късно от 8 седмици от първото. 
На настоящото Общо събрание единодушно бяха одобрени следните промени в устава на дружеството:
  •    т.1.3. от устава, която гласи:

        “Целта на сдружението е да предоставя училищно обучение по български език и извънкласни дейности (*занимания в свободното време) на деца на родители от български произход”   

    да бъде променена по следния начин:

        Целта на дружеството е да се създадат условия за изучаване и популяризиране на българския език и традиции в Дания.”


  • т.2.1., която гласи:

    “Членове на сдружението са родители от български произход на деца на училищна и предучилищна (*детска градина) възраст.” 

    да се промени по следния начин:

        “Членове на дружеството могат да бъдат всички пълнолетни лица, които имат интерес към българския език и традиции.” 


  • въвеждане на нова точка от устава 2.4., която да гласи:

Pаботният език на Bulgarsk Skoleforening е български, като протоколите от събранията на УC и общите събрания се водят и на датски език.”


  • въвеждане на т. 2.5. съc следното съдържание:

“Приетите членове заплащат годишен членски внос до 1 юли всяка година. При незаплатен членски внос, членството се замразява и членът няма право да гласува. При незаплатен членски внос до края на календарната година, УC може да вземе решение за изключване на члена.”


5. Избра нов УС в следния състав:


Христина Василева- председател

Тодорка Иванова
Светла Живкова-Якобсен
Цветелина Вамен
Светлана Трасборг -касиер

Общото събрание реши да не избира допълнителен член. Не бе избран и одитор, като бе решено такъв да бъде избран на следващото общо събрание.


6. Реши годишният членски внос да остане 100 кр.


7. Обсъди идеи за дейността на дружеството за 2012г. и реши новият УС да предложи на следващото общо събрание (което ще бъде свикано в началото на м.юни) план за 2012г..


6555