Решения‎ > ‎

Решения на Общото събрание на 16.06.2012г.

indsendt 19. jun. 2012 13.06 af Bulgarsk Skoleforening   [ opdateret 19. jun. 2012 13.12 ]

1. Събранието одобри единодушно предложенията за допълнение и изменение на устава на дружеството, приети на предишното общо събрание на 28.04.2012г. Така, съгласно устава на дружеството, с настоящето повторно гласуване, промените влизат в сила

т.1.3. сега гласи “Целта на дружеството е да се създадат условия за изучаване и популяризиране на българския език и традиции в Дания.”

 т.2.1.,сега гласи: “Членове на дружеството могат да бъдат всички пълнолетни лица, които имат интерес към българския език и традиции.”

нова точка 2.4., която гласи: “Работнят език на Българск Сколефоренинг е български, като протоколите от събранията на УЦ и общите събрания се водят и на датски език.”

нова т. 2.5. която гласи: “Приетите членове заплащат годишен членски внос до 1 юли всяка година. При незаплатен членски внос, членството се замразява и членът няма право да гласува. При незаплатен членски внос до края на календарната година, УС може да вземе решение за изключване на члена.”


2.Събранието прие предложения от УС План за действие за 2012г. и обсъди допълнителни идеи по отделните проекто-мероприятия. Планът е публикуван на сайта на дружеството (вижте в менюто отляво). УС призова присъстващите, както и всички останали членове да се включват активно и да се обръщат по всяко време с предложения за тези и други инициативи.


3.Здравко Кишев бе избран единодушно за одитор на дружеството.


4.Събранието одобри идеята на УС за създаване на Фейсбук-страница на дружеството.


Comments