Решения

Решения на Общото събрание на 27.04.2014г.

indsendt 24. apr. 2015 23.48 af BG School Copenhagen

1. Общото събрание одобри отчетът на УС за изминалата година

2. Годишният финансов отчет бе одобрен единодушно

3. Членският внос на дружеството се намалява на 50 кр. годишно

4. Избран бе УС в следния състав: 
        -Христина Василева (председател); Светлана Трасборг (касиер); Ивелина Недева, Тодорка Иванова, Светла Живкова (членове); Любомира Сьоренсен (резервен член)

5. Здравко Кишев бе преизбран единодушно за одитор

Решения на Общото събрание на 28.04.2013 г.

indsendt 22. maj 2013 06.20 af Bulgarsk Skoleforening


1. Събранието изслуша Отчета за дейностите през изминалата отчетна година, представен от председателя на дружеството, и одобри единодушно Финансовият отчет за 2012г.

2. Обсъдени бяха предложения за план за действие за 2013 г., вкл. взаимодействие с други институции и представители на българската и датска общност, и набиране на нови членове.

3. С мнозинство бе решено членският внос за 2013г. да остане 100 кр на година, като за студенти той да бъде 80 крони.

4. Събранието обсъди предложение за участие в инициатива за информативна помощ/нетуърк и реши след лятото да се проведе ново общо събрание, на което да бъдат обсъдени резултатите от предварителните проучвания.

5. Събранието реши с мнозинство бъдещите мероприятия на дружеството (като “Българска кухня“) да бъдат открити само за членове на дружеството.

6. Избран бе нов Управителен съвет, в състав:
           


- Христина Василева- председател

-Светла Живкова - член на Управителния съвет

- Светла Трасборг - член на Управителния съвет и касиер

- Люба Сьоренсен - член на Управителния съвет

- Дора Иванова - член на Управителния съвет

- Кристин Иванова - член по заместване на Упра
вителния съвет

    
7. Здравко Кишев бе преизбран единодушно за одитор на дружеството.

             Решения на Общото събрание на 16.06.2012г.

indsendt 19. jun. 2012 13.06 af Bulgarsk Skoleforening   [ opdateret 19. jun. 2012 13.12 ]

1. Събранието одобри единодушно предложенията за допълнение и изменение на устава на дружеството, приети на предишното общо събрание на 28.04.2012г. Така, съгласно устава на дружеството, с настоящето повторно гласуване, промените влизат в сила

т.1.3. сега гласи “Целта на дружеството е да се създадат условия за изучаване и популяризиране на българския език и традиции в Дания.”

 т.2.1.,сега гласи: “Членове на дружеството могат да бъдат всички пълнолетни лица, които имат интерес към българския език и традиции.”

нова точка 2.4., която гласи: “Работнят език на Българск Сколефоренинг е български, като протоколите от събранията на УЦ и общите събрания се водят и на датски език.”

нова т. 2.5. която гласи: “Приетите членове заплащат годишен членски внос до 1 юли всяка година. При незаплатен членски внос, членството се замразява и членът няма право да гласува. При незаплатен членски внос до края на календарната година, УС може да вземе решение за изключване на члена.”


2.Събранието прие предложения от УС План за действие за 2012г. и обсъди допълнителни идеи по отделните проекто-мероприятия. Планът е публикуван на сайта на дружеството (вижте в менюто отляво). УС призова присъстващите, както и всички останали членове да се включват активно и да се обръщат по всяко време с предложения за тези и други инициативи.


3.Здравко Кишев бе избран единодушно за одитор на дружеството.


4.Събранието одобри идеята на УС за създаване на Фейсбук-страница на дружеството.


Решения на Общото събрание, проведено на 28.04.2012г.

indsendt 7. maj 2012 02.28 af Bulgarsk Skoleforening   [ opdateret 7. maj 2012 02.31 ]

Общото събрание :


1. Изслуша отчета на УС за дейността на дружеството през 2011г.

2. Одобри годишния финансов отчет, представен от касиера и одитора.

3. Взе решение за откриване на процедура за промяна на устава на дружеството. Съгласно устава, промените трябва да бъдат одобрени на две последователни общи събрания, второто от които трябва да се проведе не по-рано от 4 и не по-късно от 8 седмици от първото. 
На настоящото Общо събрание единодушно бяха одобрени следните промени в устава на дружеството:
  •    т.1.3. от устава, която гласи:

        “Целта на сдружението е да предоставя училищно обучение по български език и извънкласни дейности (*занимания в свободното време) на деца на родители от български произход”   

    да бъде променена по следния начин:

        Целта на дружеството е да се създадат условия за изучаване и популяризиране на българския език и традиции в Дания.”


  • т.2.1., която гласи:

    “Членове на сдружението са родители от български произход на деца на училищна и предучилищна (*детска градина) възраст.” 

    да се промени по следния начин:

        “Членове на дружеството могат да бъдат всички пълнолетни лица, които имат интерес към българския език и традиции.” 


  • въвеждане на нова точка от устава 2.4., която да гласи:

Pаботният език на Bulgarsk Skoleforening е български, като протоколите от събранията на УC и общите събрания се водят и на датски език.”


  • въвеждане на т. 2.5. съc следното съдържание:

“Приетите членове заплащат годишен членски внос до 1 юли всяка година. При незаплатен членски внос, членството се замразява и членът няма право да гласува. При незаплатен членски внос до края на календарната година, УC може да вземе решение за изключване на члена.”


5. Избра нов УС в следния състав:


Христина Василева- председател

Тодорка Иванова
Светла Живкова-Якобсен
Цветелина Вамен
Светлана Трасборг -касиер

Общото събрание реши да не избира допълнителен член. Не бе избран и одитор, като бе решено такъв да бъде избран на следващото общо събрание.


6. Реши годишният членски внос да остане 100 кр.


7. Обсъди идеи за дейността на дружеството за 2012г. и реши новият УС да предложи на следващото общо събрание (което ще бъде свикано в началото на м.юни) план за 2012г..


6555

Решения на Общото събрание, проведено на 12.11.2011

indsendt 7. dec. 2011 12.27 af Bulgarsk Skoleforening   [ opdateret 7. dec. 2011 12.29 ]

На 12.11.2011г. бе проведено Общо събрание на Bulgarsk Skoleforening, на което бяха взети следните решения:

1. Присъстващите членове единодушно решиха да се създаде Bulgarsk UndervisningsCenter "Ivan Vazov" като selvejende institution със седалище в община Копенхаген. Проекто-уставът (изпратен на членовете заедно с поканата за събранието) бе приет единодушно без промени и допълнения.

2. Членовете на дружеството гласуваха единодушно да се прехвърлят на новия център като негов самостоятелен бюджет, училищните такси, които са събрани до момента на сметката на дружеството (19.350 крони).

3. Избор на членове на борда на Bulgarsk UndervisningsCenter "Ivan Vazov" от квотата на Bulgarsk Skoleforening като skolekreds на центъра (2 +1 suppleant). Бяха предложени 2 кандидатури за основните членове на борда и 2 за резервни членове (suppleant) и след гласуване, одобрените кандидатури бяха:
Константин Кръстев и Ружена Дякова за членове на борда, и
Димитър Каракашев за резервен член (suppleant)

4. Събранието бе информирано за следващите стъпки, а именно: предстоящо събрание на forældrekreds-a, на което да бъдат избрани членовете на борда на центъра, от квотата на forældrekreds-a (3+1 suppleant), след което новоконституирания борд ще пристъпи към регистрация на центъра като данъчен субект и откриване на самостоятелна банкова сметка.

Решения на Общото събрание, проведено на 29.09.2011 г.

indsendt 7. dec. 2011 12.26 af Bulgarsk Skoleforening   [ opdateret 7. dec. 2011 12.30 ]

На членовете ще бъде изпратен по емейл подробен реферат (на датски) от събранието.

Накратко, взетите решения са:

1. Да се създаде българско училище като selvejende institution със 7-членен управителен съвет (борд), чийто членове ще се избират частично от skolekreds (в които влиза Bulgarsk Skoleforening и други лица/организации, одобрени от бъдещия борд), частично от forældrekreds (в които влизат всички родители на деца, записани в училището).

2. След създаването на училището като отделен субект, училищните такси събрани на сметката на Bulgarsk Skoleforening ще бъдат прехвърлени като бюджет на новата институция. Към 24.09.2011 са събрани 17.400 DKK като училищни такси.

3. Събранието избра 5 членен комитет за изработване на устав на бъдещoтo училище като selvejende institution, в следния състав:

-Светла Андерсен
-Косара Божилова-Kишева
-Константин Кръстев
-Гергана Трасборг
-Светла Живкова-Якобсен


4. Събранието реши, че членовете на комитета ще бъдат номинирани като кандидати от Bulgarsk Skoleforening за бъдещия борд на училището.

5. Сегашният Управителен съвет на Bulgarsk Skoleforening и избраният oдитор продължават дейността си в този състав.

1-6 of 6