Medlemmer

 

Bestyrelse:

 

Hristina Dimitrova  Vassileva- formand

Svetla Georgieva Jivkova-Jakobsen- næsteformand

Svetlana Trasborg- kasser

 

Elena Topchiyska-suppleant

Ivelina Gancheva Nedeva- suppleant

 

Revisor:

Miroslav Kovachev (medlem)

 

 

 

Øvrige medlemmer (alfabetisk liste)

 

 

Аdam Ørvad

Aleksandrina Penkova

 

Alexandre Iolov

 

Anka Zlateva

 

Daniel Bojilov

 

Daniela Vasileva Nedyalkova

 

Diana Yonkova Demirova

 

Dimitar Borisov Karakashev

 

Dimitar Petkov Minkov

 

Dobrinka Georgieva Kuzmova With

 

Emil Andonov Smilkov

 

Erik Dupont

 

Galina Nedelcheva Nikolova Larsen

Gergana Ladovinska Barfod

 

Gergana Nikolaeva Smilkova

 

Gergana Trasborg

 

Henning Jørgensen

 

Hristina Ivanova Mortensen

Ilian Georgiev Nachev

 

Imer Aslani

 

Ivelina Stefcheva Petrova

 

Krasimira Bojilova

 

Kremena Dimitrova Dimitrova

 

Lazarina Bogoeva

Liliya Sørensen

 

Lubomira Sørensen

Maria Petrova Parravicini

 

Mariya Nikolaeva Dragieva

 

Mariya Kaloyanov

 

Marta Kunov Kirilova

 

Maryana Velinova Ingemann

 

Maya Metodieva Vukovska

 

Michael Skøien With

 

Milena Stoilova Pedersen

 

Mirolyuba Simeonova Ilieva

 

Petar Blagomirov Stoyanov

 

Petya Antonova Naydenova

 

Rasmus Ingemann

 

Roza Georgieva Dupont

 

Svetoslava Pencheva Andersen

 

Tania Ivanova Georgieva

 

Todor Slavchev Anev

 

Todorka Ivanova

 

Veselka Ivanova Jensen

 

Viktoria Stoyanova Minkova

 

Vladislav Tsolov Vasilev