Vedtægter


                                                                                                    Vedtægter for Bulgarsk Skoleforening

pr. d.27. nov 2017
§1. Navn, hjemsted og formål:


1.1. Foreningens navn er Bulgarsk Skoleforening.


1.2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Hjemstedet kan kun ændres gennem vedtægtsændring.


1.3 Foreningens formål er at skabe rammer for bulgarsk undervisning og udbredelse af viden om den bulgarske sprog og traditioner i Danmark.


 


§2. Medlemskab:


2.1. Alle, der har interesse for den bulgarske sprog og kultur kan blive medlemmer af foreningen.


2.2. Indmeldelse af nye medlemmer sker via formular, og betragtes som gyldigt, når det fastsatte kontingent er betalt til foreningens konto. For medlemmer under 18 år underskrives formularen af medlemmets forælder eller værge.


2.3. Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne, adresser, fødselsdato og kontaktoplysninger.


2.4. Foreningens arbejdssprog er bulgarsk mens protokollerne af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres både på dansk og bulgarsk.


2.5. Medlemmer som er optaget skal indbetale medlemskontingent senest 1.marts hvert år.


2.6. Hvis medlemskontingentet ikke er betalt efter 2.rykker, betragtes det som udmeldelse.


2.7 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.


2.8 Møderet på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, som har været medlem af foreningen i mindst de sidste 3 uger, оg er fyldt 18 år. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, som er fyldt 18 år, og ikke er i kontingentrestance.


2.9 Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, der er fyldt 18 år.


 


§3. Hæftelse og tegningsret:


 


3.1. Foreningen tegnes af formand og et øvrigt bestyrelsesmedlem


3.2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.


 3.3 Ved økonomiske dispositioner under 500kr, tegnes foreningen af enten formanden eller kassereren, og et bestyrelsesmedlem i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner over 500 kr, kræves det beslutning af det samlede bestyrelse.


3.4 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto hver for sig.


3.5 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.


 


§4. Ledelse:


4.1. Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen der vælges på den ordinære generalforsamling.


4.2. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 medlemmer, nemlig: formand, næstformand, kasser. Herudover kan bestyrelsen bestå af det antal medlemmer, som den ordinære generalforsamling fastsætter.


4.3. Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og de aftaler, der er eller måtte blive indgået med Københavns kommune og øvrige myndigheder. Bestyrelsen påser i øvrigt, at foreningen og foreningens virksomhed drives på ansvarlig, forsvarlig og lovlig vis.


4.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.


 


§5. Generalforsamling:


5.1. Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev еller email til hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.


5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret.


5.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


 


      1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere


      2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.


      3. Godkendelse af regnskab.


      4. Bestyrelsens forslag til handleplan og budget for det kommende år.


      5. Fastsættelse af kontingent, inkl. kontingent til medlemmer under 18 år.


      6. Indkomne forslag.


      7. Valg af formand, næstformand, kasser og 1-2 suppleanter.


      8. Valg af revisor.


 


5.4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.


5.5. De på generalforsamlingen behandlede punkter afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Der afholdes skriftlig afstemning, såfremt et medlem måtte ønske det.


5.6. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af minimum 3 medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt ved almindeligt brev eller email og med angivelse af dagsorden.


 


§6. Regnskab:


6.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling til den følgende 31. 12.


6.2. Regnskabet består af driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning.


6.3. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støttemidler eller øvrige fonds-/støttemidler synes anvend til formålet.


 


§7. Vedtægtsændringer:


7.1. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum.


 


§8. Protokol:


8.1. Både over bestyrelsens møder og over enhver generalforsamling føres beslutningsreferater.


 


§9. Opløsning:


9.1. Beslutning om foreningens opløsning kræver beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum. Beslutning om opløsning kræver tilslutning fra et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på den første generalforsamling og almindelig stemmeflerhed på den anden.


9.2. Ved foreningens opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde medlemmerne.


9.3. En evt. formue skal efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingen beslutning anvendes til almennyttige sociale formål.