Vedtægter

Vedtægter for Bulgarsk Skoleforening

Vedtægter

pr. 16. Maj 2011

for Bulgarsk Skoleforening


§1. Navn, hjemsted og formål:

1.1. Foreningens navn er Bulgarsk Skoleforening.

1.2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Hjemstedet kan kun ændres gennem vedtægtsændring.

1.3 Foreningens formål er at skabe rammer for bulgarsk undervisning og udbredelse af viden om den bulgarske sprog og traditioner i Danmark.


§2. Medlemskab:

2.1. Alle der har interesse for den bulgarske sprog og kultur, og er fyldt 18 år kan blive medlemmer af foreningen.

2.2. Optagelse af nye medlemmer kan ske på ordinære bestyrelsesmøder med almindeligt flertal.

2.3. Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

2.4. Foreningens arbejdesprog er bulgarsk mens protokollerne af bestyrelsemøder og generalforsamlinger føres både på dansk og bulgarsk.

2.5. Medlemmer som er optaget skal indbetale medlemskontingent senest d.1 juli hver år. Hvis kontingentet udebliver, indefryses medlemskabet og medlemmet kan ikke stemme. I tilfældet af kontingentet er ikke betalt ved udgangen af året, kan bestyrelsen ekskludere medlemmer.


§3. Hæftelse og tegningsret:

3.1. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Bestyrelsen sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne.

3.2 Ved økonomiske dispositioner, herunder køb, salg og pantsætning, tegnes foreningen af kasserer og et bestyrelsesmedlem i fælleskab.


§4. Ledelse:

4.1. Foreningen ledes af en formand, kasserer og bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.

4.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv og vedtager selv sin forretningsorden.

4.3. Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og de aftaler, der er eller måtte blive indgået med Københavns kommune og øvrige myndigheder. Bestyrelsen påser i øvrigt, at foreningen og foreningens virksomhed drives på ansvarlig, forsvarlig og lovlig vis.

4.4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.


§5. Generalforsamling:

5.1. Generalforsamlinger indkaldes ved almindeligt brev еller email til hvert medlem. De indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel.

5.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter udløbet af regnskabsåret.

5.3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


      1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

      2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år.

      3. Godkendelse af regnskab.

      4. Bestyrelsens forslag til handleplan og budget for det kommende år.

      5. Fastsættelse af kontingent.

      6. Indkomne forslag.

      7. Valg af formand, kasserer og 3-4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

      8. Valg af revisor.


5.4. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5.5. De på generalforsamlingen behandlede punkter afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende medlemmer. Hvert medlem har én stemme. Der afholdes skriftlig afstemning, såfremt et medlem måtte ønske det.

5.6. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når det skriftligt forlanges af minimum 3 medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt ved almindeligt brev eller email og med angivelse af dagsorden.


§6. Regnskab:

6.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår er fra den stiftende generalforsamling til den følgende 31. 12.

6.2. Regnskabet består af driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning.

6.3. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om, hvorvidt modtagne offentlige støttemidler eller øvrige fonds-/støttemidler synes anvend til formålet.


§7. Vedtægtsændringer:

7.1. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum.


§8. Protokol:

8.1. Både over bestyrelsens møder og over enhver generalforsamling føres beslutningsreferater.


§9. Opløsning:

9.1. Beslutning om foreningens opløsning kræver beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal holdes med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum. Beslutning om opløsning kræver tilslutning fra et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på den første generalforsamling og almindelig stemmeflerhed på den anden.

9.2. Ved foreningens opløsning må ingen del af foreningens formue tilfalde medlemmerne.

9.3. En evt. formue skal efter bestyrelsens indstilling og generalforsamlingen beslutning anvendes til almennyttige sociale formål.