Устав

Устав на Българско училищно сдружение


Забележка: Водещият език за документацията на Bulgarsk Skoleforening, включително устава, е датският. По-долу следва неофициален превод на български език.


................................................................................................Устав на Българско училищно сдружение,  в сила от 27.11.2017г.


§1. Име, седалище и цели:
1.1. Името на сдружението е Bulgarsk Skoleforening (* Българско училищо сдружение)
1.2. Седалището на сдружението се намира в община Копенхаген. Седалището може да се промени само чрез промяна на устава.
1.3 Целта на сдружението е
 да се създадат условия за изучаване и популяризиране на българския език и традиции в Дания .

§2. Членство:
2.1. Членове на сдружението 
могат да бъдат всички лица, които имат интерес към българския език и традиции .
2.2. Записването на нови членове става чрез формуляр и се счита за валидно след превеждането на определения членски внос по сметката на дружеството. За членове под 18 год., формулярът се подписва от родителя или настойника на члена.
2.3.
Сдружението води картотека с имената, адресите, дата на раждане и контактна информация на членовете си
2.4.  Работният език на сдружението е български, като протоколите от събранията на УС и общите събрания се водят и на датски език.
2.5. Приетите членове заплащат годишен членски внос до 1 март всяка година. 
2.6. Неплащането на членски внос след 2 подсещания се счита за отписване. 
2.7. Ако член наруши устава и правилата на сдружението, то Управителният съвет може да вземе решение за изключване на члена. Членът може да обжалва изключването на следващото Общо събрание.
2.8. Право на  участие в общите събрания има всеки активен член, който е член на сдружението от най-малко 3 седмици и е на18 год. възраст. Право на гласуване на общите събрания има всеки активен член, който е на 18 год. и е заплатил членския си внос. 
2.9. Избираеми за Управителния съвет са всички членове с право на глас и са над 18 год. възраст.

§3. Материална отговорност и представителство :
3.1.
Сдружението се представлява от председателя и един от членовете на Управителния съвет
3.2.Сдружението отговаря материално за задълженията си само със собственото си имущество. Управителният съвет отговаря за това, при сключването на споразумения от името на сдружението, да бъде посочвано пълното име на сдружението.
3
.3.При икономически разпореждания под 500 кр., сдружението се представлява от  председателя или от  касиера. При икономически разпореждания  над 500 кр. е необходимо решение на Управителния съвет. 
3.4.Управителният съвет може да одобри, че председателят и касиерът могат да управляват самостоятелно един от друг банковата карта и сметката на сдружението.
3.5 При покупко-продажби и залог на недвижимо имущество, сдружението се изисква подпис от целия Управителен съвет.§4. Управление:
4.1.Ежедневното управление на сдружението се осъществява от Управителен съвет, избран на обикновено Общо събрание.
4.2. Управителният съвет трябва да включва най-малко 3 члена, а именно: председател, зам.-председател и касиер. Освен тях, Управителният съвет може да се състои от такъв брой членове, каквито обикновеното Общо събрание определи.
4.3. Управителният съвет се грижи за това, сдружението да действа в съответствие с действащото законодателство и с тези споразумения, които са сключени или трябва да бъдат сключени с община Копенхаген и други публичноправни субекти. Управителният съвет следи сдружението да действа и дейностите на сдружението да протичат по отговорен, обоснован и законен начин.
4.4. Управителният съвет може да взима решения, когато присъстват повече от половината му членове.

§5. Общо събрание:
5.1. Общото събрание се свиква с обикновено писмо или имейл до всеки член. Свикването става най-малко с 14-дневно и най-много 4-месечно предизвестие.
5.2. Всяка година до 4 месеца след изтичане на счетоводната година се провежда обикновено Общо събрание.
5.3. Дневният ред за обикновеното Общо събрание трябва да съдържа най-малко следните точки:

1. Избор на председател на заседанието, протоколчик и преброители при гласуването
2. Представяне от Управителния съвет на дейностите на дружеството през изминалата година
3. Одобряване на годишния финансов отчет.
4. Предложение на Управителния съвет за план за действие и бюджет за следващата година.
5. Определяне на членски внос, вкл. членски внос за членове под 18 год.
6. Получени предложения.
7. Избор на  Избор на Председател, зам.-председател, касиер и 1-2 члена по заместване 
8. Избор на одитор.

5.4. Предложенията за обсъждане на въпроси от обикновеното Общо събрание трябва да бъдат изпратени писмено до Управителния съвет най-късно 7 дни преди провеждането на Общото събрание.
5.5. Въпросите, обсъждани от Общото събрание, се решават с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Всеки член има право на един глас. Може да се провежда писмено гласуване, ако поне един член пожелае това.
5.6. Извънредно Общо събрание се провежда, ако поне 3 члена поискат това писмено. Извънредното Общо събрание се свиква писмено, с обикновено писмо или имейл, като се посочва дневния ред.


§6. Счетоводство:
6.1. Счетоводната година за сдружението е календарната година. Първата счетоводна година е от учредителното Общо събрание до следващия 31-ви декември.
6.2. Финансовата документация/счетоводството се състои от отчет за приходи и разходи, текущ статус и годишен отчет от Управителния съвет .
6.3. Финансовата документация/счетоводството се преглежда от одитор, избран от Общото събрание, който в одиторското си изявление трябва да се произнесе доколко получените публични финансови средства/субсидии или други средства от фондове и пр. са използвани по предназначение (*за целта) .

§7. Промени в устава:
7.1. За промяна на устава се изисква подкрепа от 2/3 от присъстващите членове на две последователни Общи събрания, които следва да се провеждат с най-малко 4 седмици и най-много 8 седмици разстояние едно от друго.

§8. Протоколи:
8.1. На срещите на Управителния съвет и на всяко Общо събрание се водят протоколи за взетите решения.

§9. Разпускане:
9.1. Решението за разпускане на сдружението изисква решения за това на две последователни Общи събрания, които следва да се провеждат с най-малко 4 седмици и най-много 8 седмици разстояние едно от друго. За решението за разпускане се изисква подкрепа от 2/3 от присъстващите членове на първото Общо събрание и обикновено мнозинство при второто.
9.2. При разпускане на сдружението, нито една част от имуществото му не може да се разпределя на членовете.
9.3. По предложение на Управителния съвет и решение на Общото събрание, евентуалното оставащо имущество ще се използва за благотворителни социални цели.